Tekst o podatkach - Rachunkowość

Dodane: 04-05-2016 10:08
Tekst o podatkach - Rachunkowość . Polega ona na tym, że obowiÄ…zek podatkowy powstaje z chwilÄ… uregulowania caÅ‚oÅ›ci lub części należnoÅ›ci, a nie, jak w przypadku pozostaÅ‚ych podatników, z chwilÄ… dostarczenia towaru lub momentu wykonania usÅ‚ugi. Moment powstania obowiÄ…zku podatkowego nie może być jednak późniejszy niż 180 dni od daty wydania towaru lub wykonania usÅ‚ugi. Jest to podstawowa różnica pomiÄ™dzy metodÄ… kasowÄ… a memoriaÅ‚owÄ…. Nie należy mylić metody kasowej z zasadÄ… kasowÄ….ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_kasowaOferta biur rachunkowych Czas to pieniÄ…dz mówi nam stare przysÅ‚owie. Okazuje siÄ™ jednak, że w dzisiejszych czasach bez odrobiny pomyÅ›lunku możemy go stracić i to bardzo dużo. Warto jest siÄ™ zastanowić nad tym, co możemy zrobić, by tak nie byÅ‚o. Jeżeli wiÄ™c prowadzimy swoja firmÄ™ i zmagamy siÄ™ z dnia na dzieÅ„ z kwestiami dotyczÄ…cymi prowadzenia ksiÄ™gowoÅ›ci, nie jesteÅ›my zadowoleni ze swoich pracowników w tym dziale, a ponadto bardzo wielkie pieniÄ…dze przechodzÄ… nam przez palce, to pomyÅ›lmy o tym, by przekazać caÅ‚Ä… tÄ™ biurokracjÄ™ w rÄ™ce profesjonalnego biura rachunkowego, które dobrze bÄ™dzie wiedziaÅ‚o, co zrobić dalej. WspaniaÅ‚Ä… informacjÄ… dla wszystkich osób dopiero startujÄ…cych na rynku jest fakt, że wiele biur rachunkowych oferuje zniżki dla mÅ‚odych firm! To my sami jesteÅ›my tutaj szefami, wiÄ™c podejmijmy dobre dla nas decyzje już teraz.Definicja VATPodatek od towarów i usÅ‚ug, PTU (ang. Value Added Tax, VAT) ? podatek od wartoÅ›ci dodanej, podatek poÅ›redni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usÅ‚ugami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakÅ‚ada brak kaskadowego nakÅ‚adania siÄ™ podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu. W Polsce zostaÅ‚ wprowadzony przez ustawÄ™ z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usÅ‚ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50). Jednak konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiÅ‚a polskiego ustawodawcÄ™ do uregulowania tej kwestii w nowej ustawie o podatku od towarów i usÅ‚ug z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). TwórcÄ… koncepcji tego podatku byÅ‚ niemiecki przedsiÄ™biorca Carl Friedrich von Siemens, który w swoich pracach z 1920 roku wyÅ‚ożyÅ‚ jego ideÄ™1, ale powszechnie za twórcÄ™ VAT uważany jest francuski ekonomista Maurice Lauré2.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_towar%C3%B3w_i_us%C5%82ug