WÅ‚asny biznes a kwestie podatków - Rachunkowość

Dodane: 07-07-2016 12:20
WÅ‚asny biznes a kwestie podatków - Rachunkowość rzenie, modernizacja lub powiÄ™kszenie wartoÅ›ci majÄ…tku trwaÅ‚ego, jak również zakup wartoÅ›ci niematerialnych i prawnych bÄ…dź nabycie udziałów w przedsiÄ™biorstwach lub dÅ‚ugoterminowych papierów wartoÅ›ciowych. Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsiÄ™wziÄ™cia inwestycyjnego. UdzielajÄ…c kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziaÅ‚u wÅ‚asnego przedsiÄ™biorstwa, co redukuje ryzyko kredytowe ponoszone przez bank. WiÄ™ksze kredyty inwestycyjne czÄ™sto majÄ… formÄ™ kredytów konsorcjalnych. Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w caÅ‚oÅ›ci. Kredyt inwestycyjny może także być wypÅ‚acany w transzach lub mieć formÄ™ linii kredytowej. W pierwszym przypadku uruchamianie kolejnych transz jest zwykle warunkowane speÅ‚nieniem zobowiÄ…zaÅ„ umownych. W drugim przypadku ? linii kredytowej ? umowa kredytowa nie precyzuje obowiÄ…zujÄ…cych terminów i kwot wypÅ‚at Å›rodków. Kredyt inwestycyjny udzielany jest na ogół na dÅ‚uższe okresy, a schematy spÅ‚at mogÄ… być nastÄ™pujÄ…ce: równe raty kapitaÅ‚owe, co jest równoważne malejÄ…cym ratom sumarycznym, gdyż odsetki sÄ… naliczane od coraz niższego kapitaÅ‚u; równe raty sumaryczne (raty annuitetowe). W zależnoÅ›ci od umowy z bankiem, istnieje też możliwość jednorazowej spÅ‚aty kapitaÅ‚u w dacie zapadalnoÅ›ci kredytu (ang. bullet repayment) lub przyjÄ™cie nieregularnego schematu spÅ‚at kapitaÅ‚u, ustalonego indywidualnie dla danego kredytu.ŹródÅ‚o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_inwestycyjnyJak znaleźć dobrÄ… ksiÄ™gowÄ…? / Dobra ksiÄ™gowa kluczem do sukcesu przedsiÄ™biorcy / Dobra ksiÄ™gowa podstawÄ… przedsiÄ™biorstwaJeÅ›li otwierasz wÅ‚asnÄ… dziaÅ‚alność gospodarczÄ…, z pewnoÅ›ciÄ… nie narzekasz na brak obowiÄ…zków. Kampanie reklamowe, pozyskiwanie klientów, organizacja pracy firmy i zatrudnianie pracowników to tylko niektóre zajÄ™cia bÄ™dÄ…ce na gÅ‚owie przedsiÄ™biorcy. W natÅ‚oku spraw warto jednak pamiÄ™tać o zadbaniu o tak ważnÄ… dziedzinÄ™ funkcjonowania firmy, jakÄ… jest firma prowadzÄ…ca rachunkowość. Odpowiednia ksiÄ™gowa fachowÄ… wiedzÄ… może pomóc, doradzić, a także zaoszczÄ™dzić wielu niepotrzebnych problemów i kosztów. Warto wiÄ™c poÅ›wiÄ™cić wiele czasu temu tematowi i postawić na profesjonalnÄ… firmÄ™, która zatroszczy siÄ™ o nasze interesy.Czy ksiÄ™gowość należy prowadzić dokÅ‚adnie?KsiÄ™gowość firmy pozwala dokÅ‚adnie kontrolować jej interesy, zyski i straty, ale jednoczeÅ›nie jest to także obowiÄ…zek, który na przedsiÄ™biorców nakÅ‚ada prawo. Każdy z nich musi skrupulatnie prowadzić ksiÄ™gowość firmy, a ponadto okresowo umożliwiać kontrolÄ™ danych organów, które sprawdzajÄ…, czy wszystko w firmie dziaÅ‚a zgodnie z prawem. Warto ksiÄ™gowość prowadzić bardzo dokÅ‚adnie ze wzglÄ™du na wÅ‚asne korzyÅ›ci, ale także dlatego, by uniknąć problemów z danymi urzÄ™dami, które czasem mogÄ… skutkować wysokimi kosztami lub innymi problemami. JeÅ›li w ksiÄ™gowoÅ›ci firmy pojawiÄ… siÄ™ niejasnoÅ›ci, czÄ™sto może to nawet skutkować koniecznoÅ›ciÄ… przerwania dziaÅ‚alnoÅ›ci i bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi.